De nieuwe ‘Leidraad Horizontaal Toezicht’ die door de Belastingdienst is gepubliceerd, vermeldt dat Horizontaal Toezicht voortaan ook betrekking heeft op de invordering; het tijdig en volledig betalen van belastingschulden.

Wat is Horizontaal Toezicht ?

Bij Horizontaal Toezicht (HT) sluit de Belastingdienst een convenant met een fiscaal dienstverlener. Het convenant houdt in dat er afspraken zijn tussen de Belastingdienst en de fiscaal dienstverlener over werkprocessen en onderlinge communicatie in het belastingaangifteproces. De gemaakte afspraken zijn gebaseerd op transparantie en wederzijds vertrouwen. Bij HT gaat de belastingdienst er van uit dat de fiscaal dienstverlener werkt volgens vooraf overeengekomen normen en dat de ingediende aangiften correct zijn, ongeacht of dit een aangifte loon-, omzet-, inkomsten- of vennootschapsbelasting is.

De fiscaal dienstverlener meldt klanten aan bij de Belastingdienst. Klanten die in aanmerking komen voor deelname aan HT ondertekenen een deelnameverklaring.

Voordelen van Horizontaal Toezicht

Deelnemers aan Horizontaal Toezicht krijgen sneller duidelijkheid over hun aangifte. Convenant-aangiften worden in beginsel nog slechts steekproefsgewijs gecontroleerd. Dit betekent dat de definitieve aangifte snel kan worden vastgesteld. Bijkomend voordeel is dat de fiscaal dienstverlener een vast aanspreekpunt krijgt bij de Belastingdienst, waardoor bij fiscale twijfelpunten snel kan worden overlegd met de Belastingdienst.

Ook voor invordering; wat betekent dit in de praktijk?

Horizontaal Toezicht heeft voortaan ook betrekking op invordering; het tijdig en volledig betalen van belastingschulden. Dit houdt in dat de fiscaal dienstverlener nu ook de belangen van klanten kan behartigen ten behoeve van de invordering.
Betalingsproblemen van klanten en verzoeken om betalingsregelingen kunnen door de fiscaal dienstverlener tijdig aan de vaste contactpersoon bij de Belastingdienst worden gemeld, waardoor spoedige afhandeling mogelijk is. Daarnaast heeft de fiscaal dienstverlener de mogelijkheid om vroegtijdig te overleggen met de Belastingdienst over invorderingsmaatregelen.

Uiteraard is de fiscaal dienstverlener nooit aansprakelijk voor de belastingbetaling van de klant. De klant blijft hiervoor zelf verantwoordelijk. Bij het selecteren van klanten die naar de mening van de fiscaal dienstverlener geschikt zijn voor deelname aan HT, zal voortaan dan ook aandacht moeten worden besteed aan het betaalgedrag van de klant.

Deelnemers aan HT hebben een deelnameverklaring getekend. In deze verklaring is nog geen machtiging aan de fiscaal dienstverlener opgenomen voor het behartigen van belangen op het gebied van invordering. De al getekende deelnameverklaringen zullen dan ook moeten worden aangepast.

Hills klanten en Horizontaal Toezicht

Hills accountants en adviseurs heeft sinds 2011 een convenant HT met de Belastingdienst. Klanten van Hills worden binnenkort benaderd over hun deelname aan het Horizontaal Toezicht.

Contact

Informatie of advies?

Wilt u meer informatie of advies over dit onderwerp? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Contact