STICHTING/VERENIGING

ONDERNEMINGEN

PARTICULIEREN

ONDERNEMINGEN

STICHTING/VERENIGING

PARTICULIEREN

DISCLAIMER

De op deze website aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. Hoewel wij de uiterste zorg besteden aan controle op juistheid van de op deze site gebruikte gegevens, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens. Alle op deze website opgenomen informatie (teksten, afbeeldingen) is dan ook onder nadrukkelijk voorbehoud. De informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door ons worden gewijzigd. Wij kunnen dan ook geen enkele garantie geven met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website en sluiten elke aansprakelijkheid ter zake de juistheid en volledigheid van deze informatie uit.

Links van derden op onze website worden niet door ons gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, zonder onze voorafgaande toestemming.